14بهمن 1396

کمیسیون فرهنگ و هنر

مهدی کیانی

مسئول کمیسیون

الهام الماسی

دبیر کمیسیون

وحید کریم پور

فواد محمودی
آرش رجبی کرمانشاهی
هادی اسدیان
مسلم جیحون تبار
کاوه نیستانی
سید مسلم حسینی
مصطفی احمدیان