28مهر 1396

هیات مدیره دوره هشتم

روح اله وکیلی

ریاست کانون

رضا سنجابی

نایب رئیس

کیومرث سپهری

بازرس

شهاب تجری

منشی

دکتر سیدمهدی موسوی

عضو اصلی

بهروز رستمی

علی البدل

محدرضا احمدی

علی البدل

فریبرز انسانی مهر

علی البدل