30آبان 1394

هیات مدیره دوره هفتم

هیات مدیره دوره هفتم

بابک عزیزی

ریاست کانون

بیژن قنبری

نایب رئیس

کیومرث سپهری

بازرس

کیوان کیادی

دبیر

علی اسدی

عضو اصلی

دکتر سید مهدی موسوی

علی البدل

فرشید دلفانی

علی البدل

سید محمد اکبری

علی البدل