27دی 1392

کمیسیون حقوق بشر

سمیه سلیمی

مسئول کمیسیون

شهنار اله ویسی

دبیر کمیسیون

پروانه شهسواری
شهریار ابراهیمیان
حسن رنجبر
آرش رجبی
حمید مقدسی
محسن فلاحی
مینا علیخانی
اردشیر محمدی
بابک حیدریان
شهاب تجری