06تیر 1402

کمیسیون ورزش

جناب آقای منصور عباسی

مسئول کمیسیون

جناب آقای فرشید عباسی

عضو کمیسیون