27دی 1392

کمیسیون ورزش و رفاه

یزدان گلمحمدی

مسئول کمیسیون

صادق رضایی

دبیر کمیسیون

محمدرضا پورنجف
وحید کریمی
مصطفی منصوری
فواد محمودی
حمزه شیخی
علی یوسفی فرد
حامدبهرام آبادی
فرهاد لارتی
وحید ابراهیمی
مینا بهرامیان
فاطمه کرمی قمشه
پروین امجدیان
آیدا قادری