16آذر 1392

هیات مدیره دوره ششم

هیات مدیره دوره ششم

علی اسدی

ریاست کانون

بابک عزیزی

نایب رئیس

پرویز علی پناه

عضو اصلی

شهاب تجری

عضو اصلی

خداکرم ابراهیمیان

عضو اصلی

کیوان کیادی

علی البدل

بیژن قنبری

علی البدل

قباد کاظمی

علی البدل