16آذر 1392

هیات مدیره دوره پنجم

هیات مدیره دوره پنجم

کیومرث سپهری

ریاست کانون

محمد سهراب بیگ

نایب رئیس

فریبرز انسانی مهر

عضو اصلی

محمدعلی اثناعشری

عضو اصلی

خداکرم ابراهیمیان

عضو اصلی

روح اله وکیلی

علی البدل

سیدطاهر نعلینی

علی البدل

جلال لارتی

علی البدل