16آذر 1392

هیات مدیره دوره چهارم

هیات مدیره دوره چهارم

کیومرث سپهری

ریاست کانون

فریبرز انسانی مهر

نایب رئیس

پرویز علی پناه

عضو اصلی

روح اله وکیلی

عضو اصلی

علی بیگلری

عضو اصلی

محمدمهدی بارانیان

علی البدل

سیدطاهر نعلینی

علی البدل

حشمت اله دارابی

علی البدل