16آذر 1392

هیات مدیره دوره سوم

هیات مدیره دوره سوم

محمدحسن یزدی صمدی

ریاست کانون

محمد مهدی بارانیان

نایب رئیس (سال دوم رئیس)

حسن گلبیدی

عضو اصلی

خداکرم ابراهیمیان

عضو اصلی

پرویز علی پناه

عضو اصلی

جلال لارتی

علی البدل (سال دوم نایب رئیس)

محمدعلی کیادی

علی البدل

مصطفی نیری

علی البدل