16آذر 1392

هیات مدیره دوره دوم

هیات مدیره دوره دوم

علی بیگلری

ریاست کانون

روح اله وکیلی

نایب رئیس

مرحوم عبدالامیر سالمی

عضو اصلی

خداکرم ابراهیمیان

عضو اصلی

محمدعلی کیادی

عضو اصلی

مصطفی نیری

علی البدل

حشمت اله دارابی

علی البدل

حسن گلبیدی

علی البدل