16آذر 1392

هیات مدیره دوره نخست

هیات مدیره دوره نخست

علی بیگلری

ریاست کانون

فرخ دفتری

نایب رئیس

مرحوم عبدالامیر سالمی

عضو اصلی

روح اله وکیلی

عضو اصلی

سیدطاهر نعلینی

عضو اصلی

مرحوم حسن فهیمی

علی البدل

حشمت اله دارابی

علی البدل

جلال لارتی

علی البدل