12اردیبهشت 1392

درباره مرکز

درباره مرکز

.

.

.

برای دریافت هر کدام از فرم های مربوط به داوری بر روی گزینه مورد نیاز خود کلیک نمایید:

1. فرم اعلام استقلال و قبول داور

2. فرم برنامه زمان بندی روند داوری

3. فرم درخواست میانجی گری

4. فرم قرارنامه داوری

5. فرم موافقت نامه داوری بعد از وقوع اختلاف

6. نمونه شرط داوری

7. فرم درخواست داوری

8. فرم ثبت نام داوری

حیدر مظفری

(رئیس هیأت امناء مرکز داوری)

امیر بصیری

(دبیر مرکز داوری)

فرشید دلفانی

(عضو هیأت امناء مرکز داوری)

بهروز رستمی

(عضو هیأت امناء مرکز داوری)