07تیر 1402

دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه

دادسراي انتظامي

جناب آقای پرویز امیریان

دادستان

خانم مونا عبدی

دادیار

جناب آقای فواد محمودی

دادیار

جناب آقای حمیدرضا پیروزی

دادیار

جناب آقای مهدی کیانی

دادیار

خانم رعنا رحیمی

دادیار

خانم مینا علیخانی

دادیار