22بهمن 1390

دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه

دادسراي انتظامي

سید طاهر نعلینی

دادستان

پرویز امیریان

معاون دادستان

مونا عبدی

دادیار

مهدی کیانی

دادیار

مینا علیخانی

دادیار

جواد ظاهری

دادیار