22بهمن 1390

كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه

كميسيون حقوقي

محمد رسول قنادی

مسئول کمیسیون

حامد اریس

دبیر کمیسیون

انوشیروان امینی

عضو کمیسیون

شهریار ابراهیمان

عضو کمیسیون

پوریا فلاحی

عضو کمیسیون

جلال اسماعیلی

عضو کمیسیون