22بهمن 1389

نمایندگان کانون در اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

نمایندگان کانون در اتحادیه

محمد مهدی بارانیان

(نماینده کانون در شورای اجرایی)

احسان زررخ

(نماینده کانون در کمیسیون انفورماتیک)

دبیر کمیسیون انفورماتیک اسکودا

عضو کارگروه اتوماسیون اداری اسکودا