22بهمن 1389

معرفی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

معرفی کانون

پیشینه تأسیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه ریشه در اقداماتی دارد که وکلای دادگستری این استان ها از سال ۱۳۴۱ با تشکیل مؤسسه ای با هدف تأثیر در تحقق اهداف وکلا سال ۱۳۴۷ جمعیت وکلای دادگستری کرمانشاه رسماً تشکیل گردید و تسهیل ایفاء وظایف این نهاد بنا نمودند.