11آذر 1400

اعضای هیات مدیره دوره نهم

روح اله وکیلی (رئیس)

سمیه اکبری (نایب رئیس)

سیامک آرین پور(نماینده شورای اجرائی و بازرس هیئات مدیره)

بهروز رستمی

علی اسدی

روح اله وکیلی

ریاست کانون

سمیه اکبری

نایب رئیس

سیامک آرین پور

 بازرس و نماینده شورای اجرایی

بهروز رستمی

عضو اصلی

علی اسدی

عضو اصلی

بیژن قنبری

علی البدل

محدرضا احمدی

علی البدل

رضا سنجابی

علی البدل